Z technických důvodů ukončen provoz e-shopu, prosím kontaktovat prostřednictvím e-mailu či telefonu.

Obchodní podmínky internetového obchodu Hodinářství Tempus – e-shop

Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.hodinarstvitempus.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 • Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Ochrana osobních údajů kupujícího

 • Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze závazné objednávky.
 • Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 • Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 • Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 • Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.
 • Prodávající závaznou objednávku archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Objednávka

 • Veškeré objednávky jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny bez DPH a s DPH.
 • Ceny za dopravu, příp. další poplatky budou kupujícímu účtovány dle podmínek stanovených v nabídce dopravy v rámci e-shopu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).

Zaslání zboží

Dodací lhůta
 • Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě do 30 pracovních dní. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, je spotřebitel informován aktuálně při zadávání zboží do košíku.
 • Doba dodání objednávek přijatých o víkendech a svátcích se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.
Způsob dopravy a možnosti platby
 • Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. 
 • Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.
Převzetí zboží
 • Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 14-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
 • V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený,nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem.
 • Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
 • Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
 • Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží včetně zaplaceného expedičního poplatku. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník

Záruční podmínky a reklamace

 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.hodinarstvitempus.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.hodinarstvitempus.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.11.2011

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 • Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

 • Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
 • Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.
 • Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Rozpor se závaznou objednávkou

 • Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).
 • Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce.